කාශ්මීරය නැවතත් ලේ වැගිරීම් දකීයි ද ?

කාශ්මීරයේ ස්‌වයං පාලනය අහෝසි කිරීමට ඉන්දියානු රජය විසින් ගත් තීරණය තවත් මහා පරිමාණ ලේ වැගිරීමක ආරම්භයක් ද?

Related Articles