වරදකරුවන් නීතියෙන් ගැලවුණ බෝපාල් ඛේදවාචකය

1984 දී සිදු වූ බෝපාල් ඛේදවාචකය ලෝකයේ සිදු වූ විශාලම කාර්මික අනතුරක්. කිහිප දෙනකුගේ නොසැලකිල්ල එම විනාශයට මූලික හේතුව වුණා. නමුත් ඊට වගකිවයුතු ඇතමෙක් කිසිදා දඬුවම් ලැබූයේ නැහැ.

Related Articles