සිංගප්පූරුව හඳුනාගනිමු

සිංගප්පූරුව කියන්නෙ තුන්වන ලෝකයේ ඉඳලා පළවෙනි ලෝකයට ඉතා කෙටි කාලයකදී ගිය රටක් බව අපි අහල තියෙනව​. සිංගප්පූරුව ගැන මේ විස්තර ඔබ දන්නවද බලන්න​.

Related Articles