මාස දෙකකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ පැවති උද්ඝෝෂණ හමුවේ ඉරාක අගමැතිවරයා ඉල්ලා අස් වුණා. එහෙත් උද්ඝෝෂණවලට හේතු වූ ප්‍රශ්න නම් ආවසන් වී නැහැ.