අලුතින් එකතු වුණු “බත් කමුද?” ඉමෝජිය

2020 වස‍ර සඳහා අලුතින් ඉමෝජි 117ක් එකතු වුණා. ඒවා අතර අමුතු හැඩයේ ඉමෝජියකුත් තිබුණා.

Related Articles