හෙටක් තනන්නට වෙර දරන ජනතා අරගලයේ මෙතෙක් කතාව

අරගල භූමිය අහිමි වුව ද, ජනපතිවරයකු පන්නා දමන්නට තරම් සුවිසල් බලයක් තිබූ ඒ ජනහඬ තවමත් කෲරත්වයෙන්, දූෂණයෙන් තොර පිරිසුදු පාලනයක් අයැදියි.

Related Articles