‘මනෝ’කාය ගිලිහෙයි!

ආචාර්ය ජයලත් මනෝරත්නයන් ඊයේ දිනයේ දී සිය දිවියට සමු දුන්නේ ය. මේ ඔහු වෙත පිදෙන Roar සිංහල උපහාරය යි.

Related Articles