ලොව කුඩාම සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයා ජැස් ජෙනින්ග්ස්

ජැස් ජෙනින්ග්ස් සැලකෙන්නේ ලොව කුඩාම වයසෙන් හඳුනාගත් සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයා ලෙස යි. ඇය ලිංගික සංක්‍රාන්තිකයෙකු ලෙස හඳුනාගන්නා විට පස් වියැති වුණා.

Related Articles