නිකිණි මස වීදි බසින මහනුවර ඇසළ පෙරහර

දෙස්-විදෙස් ජනාකර්ෂණයක් දිනා ගත් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශේෂී සංස්කෘතිකාංගයක් වන මහනුවර “ඇසළ පෙරහර” ගැනයි මේ රූපාවලිය දිග හැරෙන්නේ.

Related Articles