කාශ්මීර අර්බුදය

කාශ්මීර අර්බුදය හේතුවෙන් ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය මෑතකදිත් ගැටුණ බව අප දන්නවා. කාශ්මීර් අර්බුදය පටන් ගත්තේ කොහොමද​?

Related Articles