බැංකුවක් ආරම්භ කළ දරුවා

පේරු ජාතික හොසේ නම් දරුවා බැංකුවක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මින් මිතුරන්ගේ මුදලුත් පරිසරයත් රැකෙනවා.

Related Articles