අසිරිමත් ලංකාතිලක පිළිමගෙය

පොළොන්නරු යුගයේ මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා විසින් ඉදිකළ ලංකාතිලක පිළිමගෙය ගැන මේ තොරතුරු ඔබ දන්නවා ද?

Related Articles