ලේශාන් මහා බුද්ධ ප්‍රතිමාව​

චීනයේ ලේශාන් බුද්ධ ප්‍රතිමාව ලෝකයේ විශාලම ගලින් නෙළන ලද බුදු පිළිමය වනවා. මෙය වසර 1200 ක් පමණ පැරණියි.

Related Articles