අවබෝධයෙන් යුතු සමාජ මාධ්‍ය භාවිතයකට හුරුවෙමු.

සමාජ මාධ්‍ය භාවිතයේ දී, අසත්‍ය තොරතුරුවලින් ආරක්ෂා වීමට නම් සෑම අයෙකුටම මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය තිබීම වැදගත්. ඒ වෙනුවෙන් සැකසුණු වැඩසටහන් මාලාවක් තමයි ‘මාධ්‍ය හෝඩිය’ කියන්නේ.

Related Articles