ලකී ලූක් හෙවත් කවුද බෝයි

ලෝක ප්‍රසිද්ධ ලකී ලූක් හෙවත් “කවුද බෝයි” කතා මාලාව කිනම් භාෂාවකින් නිර්මාණය වූවක්ද කියා ඔබ දන්නවාද​? මේ එහි නිර්මාණකරුවන් ගැන පොඩි විස්තරයක්.

Related Articles