ලියුම් කෙරුම්

අනාදිමත් කාලෙක ඉඳන් ලංකාවේ ලියුම් ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන බව අප කවුරුත් දන්නා කරුණක්. මේ කියන්න යන්නෙ ලියුම් බෙදන රස්සාව ගැන යි.

Related Articles