සාර්ස් පාලනය සඳහා කටයුතු කළ ලාංකික විද්‍යාඥයා- මහාචාර්ය මලික් පීරිස්

2003 වසරේ සාර්ස් වෛරසය (Severe acute respiratory syndrome) හඳුනාගැනීම හා පාලනය කිරීම සඳහා පර්යේෂණ සිදුකළ ලාංකික විද්‍යාඥයා, මලික් පීරිස් ගැන යි මේ.

Related Articles