ගුවන් යානයක් කෑ මිනිසා

මිචෙල් ලොතිතො හැඳින්වෙන්නේ ‘සියළු දේ ආහාරයට ගන්නා පුද්ගලයා’ ලෙසයි. ඔහු එක් වරෙක සම්පූර්ණ ගුවන්යානයක් ආහාරයට ගත්තා.

Related Articles