කිලෝ 20ක අතක්‌ දරන මිනිසා

ඉන්දියාවේ ජීවත් වන බබ්ලු පාශිගේ දකුණු අත අසාමාන්‍ය ලෙස වැඩෙනවා. දැන් එය කිලෝ 20ක බරකින් යුක්ත යි.

Related Articles