මෙක්සිකෝවේ මත් ජාවාරම් රජු – එල් චැපෝ ගුස්මාන්

එල් චැපෝ කියන්නේ ලෝකයේ කුප්‍රකට නමක් දිනූ චරිතයක්. ඔහු සිය මත් ජාවාරම සාර්ථක කරගත්තේත්, එක් වරක් සිරෙන් පළා ගියේත්, එකම උපක්‍රමයක් භාවිතා කිරීමෙන්.

Related Articles