මයිලෝ විසින්, රු. මිලියන 10ක් වටිනා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ඉගෙනුම් උපකරණ හා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ලබා දෙයි

මයිලෝ විසින්, රු. මිලියන 10ක් වටිනා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ඉගෙනුම් උපකරණ හා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහනේ පළමු අදියරේ ජයග්‍රාහකයින්ට ත්‍යාග පිරිනැමීමේ උත්සයක් පසුගියදා පැවැත්වුණා.

Related Articles