මයිලෝ, ශ්‍රී ලංකාවේ කඩදාසි බීම බට භාවිතයට ගත් පළමු සැකසූ පානය බවට පත් වේ.

නෙස්ලේ – මයිලෝ මෙරට සැකසූ පාන වර්ග අතර කඩදාසි බීම බටය හඳුන්වා දුන් පළමු සන්නාමය බවට පත් වුණා.

Related Articles