මොන්ගෝලියාවේ KFC තහනම්

ආහාර විෂවීමක් හේතුවෙන් මොන්ගෝලියාවේ KFC අවන්හල් ජාලය වසා දැමීමට තීරණය වී තිබෙනවා.

Related Articles