පාසල් නැවත ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද?

කොවිඩ් 19 වසංගතය හමුවේ පාසල් නැවත විවෘත කිරීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ගයන් මොනවා ද? ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඒ පිළිබඳ නිර්දේශයයන් කිහිපයක් කාණ්ඩ පහක් ඔස්සේ ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Related Articles