උතුරුකරය ආලෝකමත් කරන පූජනීය කෝවිල

ලංකාවට තිලකයක් වන් නල්ලූර් කෝවිලේ පැරණි කෝවිල අද එහි දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. 

Related Articles