වසර නමයකින් ISS ගිය යානය

පෞද්ගලික සමාගමක් නිමවූ රොකට්ටුවකින් පළමු වතාවට මිනිසෙකු අභ්‍යවකාශයට යැවීමේ වාර්තාව තැබීමට ස්පේස්එක්ස්හි ඊලෝන් මස්ක් සමත් වෙනවා.

Related Articles