බ්‍රිතාන්‍යයේ නව අගමැති බොරිස් ජොන්සන්

පසුගිය දිනෙක බ්‍රිතාන්‍යයේ නව අගමැතිවරයකු පත් වුණා. ඔහුට මීළඟ මාස කිහිපය ඉතා අභියෝගාත්මක වනු ඇති. ඒ කුමක් නිසාදැයි අපි බලමු.

Related Articles