ඔබ දැන සිටිය යුතු ම GMAIL උපක්‍රම 7ක්

එදිනෙදා වැඩ කටයුතු පහසු කර ගන්නට Gmail සතුව තිබෙන විශේෂාංග කිහිපයක් මේ වීඩියෝවේ අඩංගු වෙනවා. රහසිගත ව ඊමේල් යවන ආකාරය, යැවූ පණිවිඩයක් නැවත ලබා ගන්නා ආකාරය, Google Storage එක වැඩි කරගන්න ක්‍රමයක් ඇතුළු උපක්‍රම රැසක් එහි ඇතුළත්.

Related Articles