වසර 500 ක් පැරණි සිරුර කාගේ ද?

ගෝවේ හි කිතුණු දේවස්ථානයක වසර 500ක් පමණ පැරණි මෘත දේශයක් තිබෙනවා. මෙහි හිමිකාරීත්වය මතභේදාත්මක යි.

Related Articles