දෙහිවල ඇලට අපද්‍රව්‍ය පෙරහනක්

සමුද්‍ර දූෂණයට දායක වන, ජලමාර්ගවල පාවෙන අපද්‍රව්‍ය පෙරහන් කිරීම සඳහා පෙරහනක් දැන් දෙහිවල ඇලේ යොදා තිබෙනවා.

Related Articles