වෙස්වලා ගන්නා බූවල්ලෝ

බූවල්ලන් සැලකෙන්නේ ලොව වඩාත් බුද්ධිමත් අපෘෂ්ඨවංශීන් ලෙස යි. ඔවුනට සුවිශේෂී හැකියාවන් කිහිපයක්ම පිහිටා තිබෙනවා.

Related Articles