ලොව වයස්ගත ම නිවුන් සහෝදරියෝ

ගෙවුණු සැප්තැම්බර් 1 වැනිදාට අවුරුදු 107 දින 300ක් වයස් ගත වූ නිවුන් සොයුරියන් දෙදෙනකු ලොව වයස්ගත ම නිවුන් සොයුරියන් ලෙසින් සැලකෙනවා.

Related Articles