ලොව වේදනාත්මකම ‘වැඩිවිය පැමිණීමේ’ චාරිත්‍රය

වැඩිවිය පැමිණීම සැමරීම සඳහා වූ එකිනෙකට වෙනස් චාරිත්‍ර ලොව පුරා විවිධ ජන කොට්ඨාස විසින් සිදු කරනවා. ඇමසන් වනයේ වෙසෙන සැටෙරේ මාවේ ගෝත්‍රය අනුගමනය කරන මේ ක්‍රමය නම් ඉතාම වේදනාකාරී එකක්.

Related Articles