නගර අතැර ගමට යන තරුණ පිරිසට මුදල් ගෙවන රටවල් තුනක්!

පෘතුගාලය, අයර්ලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව වැනි රටවල් නගර අතැර ගමට යන්න කැමති තරුණ තරුණියන්ට මුදල් ගෙවන අපූරු ක්‍රමවේදයක් අරඹා තිබෙනවා. #WFH #Payments

Related Articles