මහජන චීනයට 70 යි!

මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවට දැන් වසර 70ක් වනවා. මේ අවුරුදු 70 තුළ එම රට විවිධ ආකාරයෙන් වෙනස් වුණා.

Related Articles