කොවිඩ්-19 වසංගතයට සාර්ථකව මුහුණ දුන් දිරිය ශ්‍රී ලාංකිකයන්

COVID-19 වසංගතයේ පැතිරීමත් සමග අපේ එදිනෙදා ජීවිත, රැකියා, සහ ව්‍යාපාර අන්තරාදායක තත්වයකට පත් වුණා. එයට මුහුණ දෙමින්, ඒ අභියෝගය ජයගන්නට කටයුතු කළ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගැනයි මේ.

Related Articles