අලංකාර සිතුවම් අඳින ‘පිග්’කාසෝ

සමහර සතුන් අපි හිතනවාට වඩා බොහෝ නිර්මාණශීලී යි. මේ ඊරියගේ චිත්‍ර ඇඳීමේ හැකියාව කොහොමද බලන්න.

Related Articles