නියමුවාට නින්ද ගිය ගුවන් ගමනක්

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගුවන් ගමනක් අතරතුර නියමුවාට නින්ද යෑමෙන්, යානය කි.මි 46 ක අතිරේක දුරක් ගමන් කර තිබෙනවා

Related Articles