වාහනයේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරියත් අර්බුද සමයේ අර්බුදයක ද?

ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් මේ දිනවල දිගු කලක් එක තැන නවතා තබන ඔබේ වාහනයේ වාහනයේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරියේ නඩත්තුව හා එය රැක ගන්නා ආකාරය ගැනයි මෙවර අපි හෑන්ඩ් Break සමඟින් කතා කරන්නේ.

Related Articles