දැක්මක් ඇති කෙනෙක්: උපකාර ඇවැසි පවුල්වලට අත දෙන රස්නි රාසික්

ආර්ථික වශයෙන් මෙන් ම සමාජයීය වශයෙන් ද උපකාර ඇවැසි මිනිසුන්ගේ ජීවිත නඟා සිටුවීම සඳහා කැපවුණු වීරයන් අප අතර ම සිටිනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය ජනතාවගේ වත්මන් සමාජ තත්ත්වය ඉහළට ඔසවා තබන්නට යි.

‘දැක්මක් ඇති කෙනෙක්’ වීඩියෝ මාලාවේ පළමු වැන්නෙන් අප ඔබට ගෙන එන්නේ එවන් දැක්මක් ඇති රස්නි රාසික්ගේ කතාව යි. සමාජ ක්‍රියාකාරිණියක වන ඇය, තම CareStation නමැති ලාභ නොලබන සංවිධානය හරහා ජීවිත සවිබල ගැන්වීමෙහි නිරත ව සිටිනවා.

Related Articles