සියවසකට එහා ඉතිහාසයක් හිමි කොළඹ රතු පල්ලිය

එක්තරා යුගයක කොළඹ නගරය සමීපයෙන් යාත්‍රා කළ නාවිකයන්ට නගරය හඳුනා ගැනීම සඳහා එක්තරා ආගමික ගොඩනැඟිල්ලක් සහාය වුණා. ඒ පිළිබඳ වැඩි යමක් මෙම වීඩියෝවෙන් දැනගන්නට පුළුවන්.

Related Articles