හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යයේ ඉතිරි වූ යටත් විජිත​

කලකට පෙර​ හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යය යනුවෙන් හැඳින්වූ බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යය සතුව දැනට ඇත්තේ ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ නිත්‍ය ජනාවාස රහිත විශාල ප්‍රදේශයක් සහ තවත් කුඩා විජිත කිහිපයකුත් පමණයි.

Related Articles