නැගෙනහිර ජර්මනියේ ‘පාප් වහන්සේ ගේ පළිගැනීම’

නැගෙනහිර ජර්මනියේ එවකට පැවති නිරාගමික, කොමියුනිස්ට් රජය බර්ලින් රූපවාහිනී සම්ප්‍රේෂණ කුළුණ තැනීම සඳහා එම පරිශ්‍රයේ වූ කතෝලික පල්ලි කිහිපයක් ඉවත් කරනවා. අනතුරුව සිදුවන්නේ කිසිවෙකුත් නොසිතූ දෙයක්.

Related Articles