මධ්‍යසාරයක් නොවූ රුසියානු බීර

රුසියාවේ සාමාන්‍ය පානයක් ලෙස භාවිතා වූ බීර, 2011 වසරේ දී මධ්‍යසාරයක් ලෙස නම් කෙරුනා. එයට හේතුව ඔබ අසා තිබෙනවා ද?

Related Articles