රුසියානු ලාමාවරයාගේ නොදිරන සිරුර​

රුසියාවේ බෞද්ධ විහාරයක පද්මාසන ඉරියව්වෙන් සිටින මෙම ලාමාවරයාගේ සිරුර ඔහු මියගොස් වසර අනූවකට පසුවත් නොදිරා ඉතිරිව තිබෙනවා.

Related Articles