නේරුගේ සිත සැනසූ ලංකාවේ පිළිම වහන්සේ

අනුරාධපුර මහමෙව්නා උයනේ වැඩ සිටින සමාධි පිළිම වහන්සේ ශ්‍රී ජවහර්ලාල් නේරුගේ සිත පවා සමාධිගත කරන්නට උදව් වූ බව කියැවෙනවා. එම පිළිමය ගැන මේ තොරතුරු ඔබ අසා තිබෙනවා ද?

Related Articles