ශ්‍රී ලංකාවේ ලිංගිකත්වය හා ලිංගිකත්වය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා

මෙරට ලිංගික ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධ නෛතික රාමුවක් තිබුණත්, නොදැනුවත් බව සහ සමාජයීය ගැටළු ආදී තවත් කාරණා නිසා වින්දිතයන් බොහෝ පීඩාවට ලක් වෙනවා. මේ, ඒ ගැන අනාවරණයක්.

Related Articles