කොරෝනා මැඬලීම ආ සිංගප්පූරු රොබෝ සුනඛයෝ

“ස්පොට්” යනුවෙන් නම් කෙරුණු නවීන රොබෝ සුනඛයන් යොදා සමාජ දුරස්ථභාවය රඳවාගැනීමට සිංගප්පූරුව උත්සාහ කරනවා.

Related Articles