නිදහසෙන් පසු ශ්‍රී ලාංකීය ගමන්මඟ

ශ්‍රී ලංකාව මේ පෙබරවාරි 4 වැනි දා සමරන්නේ සිය 71 වන නිදහස් දිනය යි. නිදහසෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන්මඟ යහපත් හා අයහපත් යන අත්දැකීම් දෙකොට්ඨාසයෙන්ම සමන්විත වුණා.

Related Articles