පාරවල්වල E01, A09 වැනි අංක ඇත්තේ ඇයි?

සිතියම්වල මෙන්ම, පුවරුවලත් E01, A09 වැනි අංක යොදා තිබෙනු ඔබ දැක ඇති. මේවායෙන් කියවෙන තේරුම් ගැන අපි සොයා බලමු.

Related Articles